En

سخن مدیرعامل

سخن مدیرعامل
سخن مدیرعامل

به گزارش امتداد نیوز عباس بابازاده شهردار منطقه ضمن اعلام این خبر با اشاره به بافت فرسوده 60 درصدی منطقه و لزوم اجرای طرح های انگیزشی و حمایتی برای نوسازی خاطرنشان کرد: سهولت در فرایند صدور پروانه در املاک واقع دربافت فرسوده  ازطریق هدايت، حمايت و نظارت مديريت شهري واعمال سیاست های تشویقی و  انعطاف در ضوابط بالخصوص در ملک های تجمیعی موجب جلب مشاركت مؤثر مردمي و بخش های خصوصي بوده است